Zápis č. 3 Osadního výboru Spy ze dne 21.9. 2015 Tisk
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 02 Březen 2016 07:54

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jiří Šmída, Ing. Ivo Dvořák

Omluveni:  Ing. Jiří Pohl,  Hana Horčičková

 

1. Žádost o stanovisko – pronájem pozemku

Členové OV Spy byli seznámeni s návrhem pronájmu pozemku, pozemková parcela č. 318/14 v k. ú. Spy o výměře 337 m2 a souhlasí s pronájmem novým majitelům Evě Malečkové a Martinu Hoškovi.

2. Zastávka ul. Halínská

Členové OV Spy byli p. Slámou seznámeni se skutečností, že zastupitelstvo města zařadila do rozpočtu finance na zhotovení projektu nové autobusové zastávky v ul. Halínská. Realizace zastávky bude souviset s plánovanou rekonstrukcí silnice úsek Spy – Krčín.

3. Cysklostezka Krčín – Spy

Majitelé dotčených pozemků, kudy by mohla vést cyklostezka, byli osloveni a z důvodu, že není dán všemi majiteli souhlas, bude nutné najít jiné řešení trasy cyklostezky.

4. Připomínky k rekonstrukci silnice č. 14

Po provedené rekonstrukci silnice č. 14 zůstaly v obci nedořešené a nedodělané vjezdy k domům čp. 23, 25, 42 a 45, 31, 30 ul. Vlastimila Moravce. Žádáme proto město, aby při jednání se zhotovitelem upozornilo na tyto nedodělky.  Dále pak všechny vyhrnuté příkopy a krajnice v ul. Vlastimila Moravce jsou stále neupravené do původního stavu.

 

5. Kanalizace Spy

Členy OV Spy byl vznesen dotaz v jakém stavu je projekt, resp. realizace kanalizace Spy.

 

6. Ulice Na Drahách – chodník

OV Spy shledal opravu části této ulice jako poměrně dostačující a navrhuje, aby byla v příštím roce opravena celá délka chodníku.

 

7. Díry v komunikaci u č.p. 1

Před č.p. 1(bývalá hospoda), jsou v asfaltové přístupové komunikaci propadliny a díry. Žádáme o jejich opravu.

 

Dne 21.9.2015 zapsal:

 

Bc. Jiří Sláma

Aktualizováno Středa, 02 Březen 2016 07:57