Zápis č. 3 OV Spy ze dne 6.5.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 29 Květen 2019 09:26

 

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Bohumila Uhlířová, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík (viz Prezenční listina)

OMLUVENI: Ing. Ladislav Horčička, Jitka Holčíková

HOSTÉ: ----

PROGRAM

1. Společná pochůzka po obci

2. Seznámení členů OV s reakcemi MěÚ na námi zaslané podněty

3. Ukončení nájmu pozemku MěÚ p. XXX( náměty na využití)

4. Kanalizace ve Spech

5. Revitalizace rybníčku

6. Chodníky ve Spech

7. Různé, diskuze

8. Poděkování zástupcům MěÚ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Společná pochůzka po obci

Členové OV prošli společně obec, aby si prohlédli stav nové silnice, všech částí obce.

2. Seznámení členů OV s reakcemi MěÚ na námi zaslané podněty

Předsedkyně OV seznámila ostatní členy s informacemi z MÚ, týkající se našich připomínek ohledně obrubníku u autobusové zastávky na Dobrušku, rybníčku, úpravy terénu u zastávky u hřbitova.

3. Ukončení nájmu pozemku MěÚ

Z MěÚ jsme obdrželi sdělení, že nájemkyně části p. p. č. xxx/x o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, paní XXX, bytem Spy čp. 53, podala městu výpověď - bez udání důvodu (dle sdělení ze zdravotních důvodů, paní již před několika lety ovdověla a již "nemá sil“ ).

Nájem by měl být ukončen k 30.6.2019.

Zamyšlení nad dalším možným využitím pozemku:

- venkovní posilovna

4. Kanalizace ve Spech

Před dvěma měsíci jsme se sešli na schůzce se zástupci MěÚ, kde se řešil problém kanalizace ve Spech. Vzhledem k vysokým nákladům bylo vybudování obecní kanalizace zamítnuto. Bylo slíbeno hledání alternativních řešení. Do dnešního dne jsme nebyli vyrozuměni v jakém stadiu se řešení nacházejí. Myslíme si, že kanalizace v naší obci je nutné řešit. Jednou možností by bylo využití vyhlášené dotace ohledně domácích čističek odpadních vod.

5. Revitalizace rybníčku

Uvítali bychom společnou schůzku ohledně řešení revitalizace s projektem a odpovědnou osobou přímo na místě.

6. Chodníky ve Spech

Část chodníku v ulici od školy k mostu byla vyspravena, včetně propadlého kanálu. Další část chodníku je ve špatném stavu.

7. Různé, diskuze

a) Proběhlé akce: poděkování všem ( občanům i členům SDH Spy), kteří se účastnili akce Ukliďme Česko, přípravy na programu při pálení čarodějnic, při přípravě a stavění májky ( znovuobnovení tradice).

b) K 1.5.2019 byla klubovna převzata SDH Spy. S provozem budou občané seznámeni – doporučujeme sledovat nástěnku na návsi nebo zaktualizované webové stránky obce, jejichž adresu obdrželi všichni občané do domovních schránek.

c) Navrhujeme odkoupit nebo směnit pozemek u hřbitova ( majitel –p,XXX – nebo spíš dědicové, paní zemřela) a na něm později vybudovat chodníček. Již v současné době je pozemkem vyšlapaná cestička k autobusové zastávce.

d) Nejsme spokojeni s organizací, která vylepuje plakáty. Při jejich odstraňování zůstávají na zemi pod plakátovacími plochami útržky plakátů. Prosíme o následný úklid.

e) Žádost o úpravu venkovních prostor v okolí klubovny včetně dětského hřiště.

f) Chtěli bychom se zeptat, zda by nebylo možné upravit výši daní z nemovitostí v naší obci. Ač jsme součástí Nového Města, jsme ochuzeni o občanskou vybavenost. Za službami, obchody, apod. musí občané dojíždět do města.

8. Poděkování zástupcům MěÚ

Vyjadřujeme poděkování za vstřícnost a následná řešení našich připomínek a požadavků.

Závěr: Dohodnutí termínu následné schůzky OV na 2. září 2019 v 18 hodin v knihovně ve Spech.

Zkratky: OV - osadní výbor, MěÚ – městský úřad

ZAPSAL
Mgr. Ilona Hovorková

 

Aktualizováno Úterý, 04 Červen 2019 12:59