Zápis z 2. jednání OV Spy 28.2.2011 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Čtvrtek, 03 Březen 2011 20:21

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková. Ilona Hovorková

 

  1. Střelnice „Husí krk“

 

Na žádost klubu vojáků v záloze, Milady Horákové 1098/8, 500 06 Hradec Králové bylo hlavním bodem jednání nalezení stanoviska k záměru tohoto klubu zbudovat na pozemku bývalé vojenské střelnice „Husí krk“ klubovou střelnici.

Jako první krok byla dne 27. 2. 2011 provedena ve spolupráci s jednateli sdružení zkušební střelba, která byla dokumentována hlukoměrem MP a to na dvou stanovištích. 1. U nové zástavby v ul. Na Husí krk, kde bylo naměřeno při střelbě z pistole 35dB a 51dB při kulové střelbě. 2. u bývalého kravína v ul Chlístovská, kde bylo naměřeno 34 dB pistole a 47 dB kulovnice. Vzhledem k tomu, že měření probíhalo za extrémních podmínek, kdy nejsou na střelnici zbudovány kóje na palebné čáře, které budou také zastřešeny, je předpoklad, že by se tyto hodnoty mohly o cca 30% - 40% snížit. Je tedy patrné, že z hlediska hluku, by střelnice pro obyvatele obce nebyl problém. Jsou však zde další okolnosti, které hovoří v neprospěch tohoto projektu.

1) V bezprostřední blízkosti palebné čáry probíhá poměrně často užívaná červená turistická stezka a je evidentní, že by provoz střelnice narušil klid této části lesa.

2) Bylo a je zde zvykem bez omezení tyto lesy užívat jak sběrem lesních plodů, tak k odpočinku při procházkách a to směrem k přehradě na Zákraví, nebo na Chlístov.

3) Za potokem v místě dopadového valu je studánka, kde se shromažďuje zvěř a kde, dle sdělení mysliveckého sdružení je jedna z mála klidových zón pro divokou zvěř.

4) Fungováním střelnice by se evidentně zvýšil provoz po lesní cestě (délka cca 1000m), která je pouze pro jedno vozidlo a v době dešťů je velmi špatně sjízdná a v mnoha místech se tvoří hluboké bahnité koleje.

5) Z předloženého náčrtku není příliš zjevné, jak bude vůbec celá stavba vypadat, jak bude zasahovat do prostředí a její případný vliv na místní flóru a faunu. Z místního pozorování jsou poznatky, že v místě je několik chráněných druhů sov, volavka popelavá, ledňáček …

 

 

Jako jeden z mála bodů, které hovoří ve prospěch tohoto záměru je možné zapojení mládeže do klubové činnosti, s tím spojený výcvik branné a střelecké přípravy, který je v současné době velmi opomíjen. K tomuto bodu byla předběžně s jednatelem klubu p. Mádrem a př.OV Spy p. Slámou dohodnuta možná budoucí spolupráce.

 

Usnesení:

Vzhledem k tomu, že klub dodal velmi málo vstupních informací, které se zúžilo pouze na nákres půdorysu tvaru a umístění střelnice a chybí zde informace typu, jak často a v jaké míře bude střelnice užívána, kolika lidmi, kde budou parkována auta, otázky hygieny (WC) a mnoho další, není možné zaujmout k věci jednoznačné stanovisko. Z jednání však vyplynulo, že spíše převažují výše uvedená negativa spojená s provozem střelnice.

 

 

  1. Jarní úklid

Byl stanoven termín na tradiční jarní úklid a to 2. 4. 2011. Při této příležitosti bude natřena část nového oplocení hřiště. K tomuto bodu bude OV opět požadovat od TS pytle na odpad a jejich následný svoz. Na občerstvení požadujeme 300,-Kč, kdy nákup a fakturaci s OF provede předseda OV p. Sláma.

 

  1. Veřejné schůze ze dne 16. 2. 2011.

Z podnětů které byly diskutovány na veřejné schůzi, byly vybrány body, které mohou být realizovány v krátké době a bez větších fin. nákladů.

 

1) Město by mělo nehájit jednání s vlastníkem bytovky v ul. Chlístovká č.p. 33, kde dochází pod domem k prosaku septiku, na soukromé pozemky. Možné řešení, je včasné vyvážení septiku.

2) Prořez křovin v ul. Vlastimila Moravce byl již na místě konzultován s TS za přítomnosti OZP p. Tolárkové. Realizace by měla proběhnout v těchto dnech.

3) Jako řešení zklidnění provozu v ul Kosařova (od návsi ke hřbitovu), bylo navrženo ulici zjednosměrnit a to ve směru náves – hřbitov. Tento záměr bude na vývěsce obce vyvěšen a občané se budou moci k němu do 31. 3. 2011 vyjádřit k jakémukoli členu OV Spy. Pokud nebudou žádné námitky vzneseny, bude brán záměr jako za schválený a jako takový předán městu k realizaci.

 

 

 

Zapsal:

předseda OV Spy

Bc. Jiří Sláma dne 28. 2. 2011